Web Services - Aspekter på nya affärsmöjligheter

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för programvaruteknik och datavetenskap

Sammanfattning: E-business innebär att företag använder Internetteknologier eller nätverksteknologier för att skapa större affärsnytta i deras affärsprocesser. För att kunna genomföra automatiserade affärsprocesser krävs att de olika system som används är interoperabla, d v s kan kommunicera och fungera ihop på ett effektivt sätt. Målet med Web Services är att skapa hög interoperabilitet, vilket gör denna teknik lämplig för e-business. Företag kan specialicera sig på att skapa specifika Web Services. Dessa Web Services kan sedan vara byggstenar åt andra företags tjänster. Det krävs då att Web Services kan integreras på ett bra sätt så att de verkligen bildar en affärsprocess. Därför är även frågor kring hur integration mellan Web Services ska gå till, viktigt ur ett e-bussiness perspektiv. Det vi kommit fram till är att det går att minimera integrationsproblemen genom att anvä nda de mest standardiserade protokollen och följa vissa riktlinjer vid skapandet av Web Services. Dessutom går det att testa interoperabiliteten på den skapade Web Servicen genom att använda olika testverktyg såsom XMLBus. Vi tror att Web Services är den definitiva tekniken för framtida e-business. Med den snabba utvecklingen som nu sker på området anser vi att det inte dröjer alltför lång tid innan företag kan få tilltro till tekniken och därmed börjar använda den. Förhoppningsvis skyndar överrenskommelser i form av kontrakt mellan kund och leverantör, s k Service Layer Agreements, på denna process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)