Sambandet mellan steglängd och kroppslängd, ålderns inverkan på steghastighet samt subjektiv gånghastighet jämfört med reell gånghastighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Gången är en förutsättning för att förflyttning mellan platser ska vara möjlig. Hela kroppen involveras och det är ett energisnålt och komplext rörelsemönster. Gånghastigheten bestäms av hur många steg per minut och hur långa steg som tas. När gånghastigheten ökar är det främst steglängden som ökas. Självvald gånghastighet är hastigheten som väljs när en person promenerar själv utan att vara påverkad av yttre faktorer, den är ofta relaterad till att minimera energiåtgången.
Syfte: Syftet var att undersöka sambandet mellan steglängd och kropps- respektive benlängd samt ta reda på vilket sätt kön och ålder inverkade på gången och att undersöka sambanden mellan den reella och subjektiva gånghastigheten.
Metod: 55 Studenter och anställda på LTU och Aurorum Science park undersöktes. De angav grupptillhörighet, ålder, kön, uppgifter om de vid testtillfället hade smärta eller något besvär som kunde påverka gångförmågan samt hur de upplevde sin gånghastighet i jämförelse men andra. Sedan mättes deras kroppslängd och benlängd. De fick gå 25 meter två gånger i självvald gånghastighet där gånghastigheten mättes och deras steglängd och steghastighet räknades fram. För analyserna användes multipla regressionsanalyser i PASW Statistic 18.
Resultat: Steglängden hade ett signifikant samband med kroppslängd medan varken kön eller ålder hade någon inverkan. Steghastigheten hade ett signifikant samband med åldern. Den subjektiva gånghastigheten jämfört med andra stämmer bra överens med den reella gånghastigheten. Konklusion: Kroppslängden är signifikant associerad med steglängden och är en bättre prediktor för gånghastigheten än benlängden. Steghastigheten ökar med åldern och ingen signifikant skillnad mellan könen angående steglängd eller steghastighet fanns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)