Simundervisning i skolan : alla har en rättighet att nå målen

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik och lärande

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att se om simundervisningen i skolan ser olika ut beroende på hur långt skolan har till simhallen samt vad som görs för att eleverna skall nå de uppsatta målen i de nationella styrdokumenten. Vi har genomfört vår studie i årskurs fem och nio med hjälp av kvantitativa enkäter och kvalitativa kompletterande intervjuer. Vår undersökningsgrupp bestod av 162 elever. Utav dessa går 85 elever i årskurs fem och 77 elever i årskurs nio. Antalet femteklassare med närhet till simhall var 54 stycken och antalet femteklassare med långt till simhallen var 31 stycken. Antalet niondeklassare med närhet till simhallen är 48 stycken och antalet niondeklassare med långt till simhallen var 29 stycken. Vi har även intervjuat fyra pedagoger som har beskrivit hur de arbetar för att eleverna skall nå målen i simning. Vår slutsats är att de flesta elever kan simma men att det finns brister i undervisningen vilket gör att många elever inte uppnår de uppsatta målen. Två av pedagogerna ansåg att orsakerna till att eleverna inte når målen i simning beror på avståndet till simhallen samt prioriteringen av momentet. Med denna studie vill vi visa hur det ser ut med simundervisningen i skolan idag och förhoppningsvis medverka till att alla elever får likvärdiga möjligheter att nå de nationella målen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)