VAD TYCKER KVINNOR OM PORR? - Kvinnor och pornografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Den här studien vill få en större förståelse av hur kvinnor använder pornografi.Studien syftar till att förstå hur kvinnor upplever och använder pornografiskt innehållsamt hur de upplever pornografi påverkar dem.Teori: De förklaringsmodeller som den här undersökningen tar grund i, för att förståkvinnors pornografiska upplevelser och erfarenheter, har utgått frånreceptionsforskningen och receptionsanalyser av Radway Reading the romance ochAng Wathing Dallas. Studien använder även Skeggs teorier i Att bli respektabel omklass i form av respektabilitet och femininet som beror på bekostnad av varandra.Metod: Undersökningen har använt sig av fokusgruppintervjuer med redan etableradevännergrupper bestående av kvinnor. Gruppintervjuerna var semi-strukturerade föratt lämna så stort utrymme som möjligt för kvinnornas berättelser.Material: Studien baserar sig på material inhämtat från gruppintervjuer som har transkriberatsför resultat och analys.Resultat: Kvinnorna definierar pornografi som något orealistiskt och kvinnoförnedrande.Pornografi upprör och provocerar dem på grund av hur, främst den kvinnliga,pornografiska skådespelaren framställs. Flera kvinnor beskriver känslor av skam närde använder pornografi just för att de inte accepterar det pornografiska narrativetoch/eller den pornografiska industrin. Kvinnorna beskriver hur dem har använtpornografi för att bli upphetsade men det pornografiska narrativet gör detproblematiskt för kvinnorna att uppleva njutning. Pornografi används av kvinnorna, itonåren, för att bilda sig om hur man ska bete sig och ha sex. Influerade avpornografi har de kopierat pornografiska uttryck som de senare använt själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)