Kyrkomålaren Pehr Hörberg : En teologisk tolkning av konstnärens kristna bildkonst

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning: I uppsatsen analyseras det teologiska innehållet i tre altartavlor utförda av den under gustaviansk tid verksamma konstnären Pehr Hörberg. Med en produktion på totalt 87 altartavlor, varav 49 beställdes för östgötska kyrkor, var Hörberg under 1700- och tidigt 1800-tal en framträdande kyrkomålare. I uppsatsen utforskas även vilka faktorer som kan ha bidragit till konstnärens popularitet som kyrkomålare. Motiven som analyseras i uppsatsen är Jesu födelse, Nedtagandet från korset och Kristi himmelsfärd. Med utgångspunkt i en metod skräddarsydd för att kunna tolka bilder teologiskt analyseras dessa motiv utifrån en kristen kontext. Därmed blir innehållet i dessa altartavlor, vilket även är syftet med uppsatsen, mer tillgängligt för såväl kristna som icke-kristna betraktare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)