Att leva sitt yrke

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Personliga tränarna är en yrkesgrupp som har vuxit fram och kan hjälpa individer på olika nivåer när det handlar om fysisk och mental utveckling. Yrket har blivit mer etablerat, populärt och många utbildar sig idag till personlig tränare. Yrkesrollen har dock en otydlighet och det finns en stor variation i och av utbildningar till personlig tränare, och därför kan det vara väsentligt att undersöka hur det talas om personliga tränare då det konstruerar och reproducerar berättelsen om den verklighet de lever i och att det påverkar förståelsen av yrkesrollen. Syftet är att belysa vilka versioner som framträder av hur personliga tränare talar om sin yrkesroll och kompetens. Studien är inspirerad av socialkonstruktivism har därför en diskursanalytisk ansats samt tar en utgångspunkt i professions- och kompetensteori. Studien genomfördes genom en fokusgruppsintervju och fyra enskilda intervjuer med personliga tränare. Det framkom fyra versioner av personliga tränares tal om sin yrkesroll. Den första handlar om att en personlig tränare coachar klienter till sina mål, den andra att det är en komplex yrkesroll under utveckling. Den tredje versionen handlar om att en personlig tränare bör ha och utveckla flera kompetenser och den fjärde att erfarenhetsbaserad och praktisk kompetens är betydelsefull för personliga tränares yrkesroll men att kompetensen är disparat och att kraven måste höjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)