Specialpedagogiska rollen och dess effekter på elev- och pedagogisk prestation : En enkätstudie med självskattningar från 132 pedagoger i en medelstor kommun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Specialpedagogen antar en professionell roll i den svenska skolan. Rollen är teoretiskt betingad av omgivande medarbetare och bestäms av pedagogiska aktiviteter som specialundervisande-, handledande-, dokumenterande-, skolutvecklande- och hälsofrämjande aktiviteter. Rollteori och empirisk forskning visar att roller påverkar prestationer. I skolan är elevprestationer och pedagogiska prestationer centrala för att förstå den miljö som specialpedagoger verkar i. Den här uppsatsen har utifrån tidigare studier skapat en unik konceptualisering med flervariabelsmått som mäter roller definierade efter specialpedagogiska aktiviteter och även flervariabelsmått på prestationer. För att följa upp konceptualiseringen gjordes en pilotstudie och enkäten reviderades. Enkätens giltighet testades sedan på 132 pedagoger i en medelstor kommun där samtliga yrkesgrupper som omger en specialpedagog ingick. Resultaten visar att specialpedagogens roll är unik och uppfyller olika syften beroende på vilken prestation rollen riktas emot. Vi ser till exempel att specialpedagogiska aktiviteter som specialundervisning, handledning och skolutveckling är viktiga för elevens prestation. Vi ser att dokumentation, skolutveckling och elevhälsofrämjande aktiviteter har en statistiskt signifikant påverkan på den pedagogiska prestationen. Eftersom konceptualiseringen är en första mätning som visar hur konkreta praktiska specialpedagogiska professionella aktiviteter påverkar prestation tror vi att studien inte bara kan inspirera fortsatt forskning inom området utan även kunna användas för skolutveckling som stöder arbetsbeskrivningar och organisation av det pedagogiska arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)