Syskonordningens betydelse för självkänslan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Endabarn, äldstabarn, mellanbarn och yngstabarns stereotypa syskonroller och hur dessa påverkar individen är välkända. Men i vilken utsträckning påverkar dessa oss egentligen? Denna studie undersökte huruvida nivån av självkänsla varierar beroende på placeringen i syskonskaran. Studien undersökte också skillnader mellan endabarn och ungdomar med syskon, samt åldersskillnader. I studien besvarade 449 ungdomar i årskurs nio samt årskurs ett, två och tre på gymnasiet frågeformuläret Jag tycker jag är samt frågor om deras placering i syskonskaran. Resultaten visade inte några signifikanta skillnader i nivån av självkänsla med avseende på placeringen i syskonskaran samt ålder, men väl på vissa delar av självkänsla. När det gällde nivån av självkänsla kring relationer till andra hade endabarn lägre självkänsla än ungdomar med syskon och nivån var högre på gymnasiet än i årskurs nio. Syskonplacering och ålder hade också en viss påverkan kring prestationsrelaterad självkänsla. Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)