Mot en gemensam design för ASSA:s hänglås

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Denna rapport dokumenterar ett examensarbete på grundnivå som har utförts hos ASSA AB genom Mälardalens Högskola under HT 2016. Arbetets uppdrag var att skapa en ny hänglåsdesign som följer företagets designprinciper och riktlinjer och är anpassad efter säkerhetsklasserna 2,3 och 4 enligt SSFN014. Ett annat krav på produkten var teoretisk uppnåelse av IP68-certifiering. Projektets huvudsakliga beståndsdelar har varit informationsinsamling, konceptutveckling och produktgenerering. Informationsinsamlingen har syftat till att skapa en förståelse för arbetets förutsättningar och har resulterat i en kravspecifikation som utgjort grunden till konceptutvecklingen. I utvecklingsarbetet har flertalet produktutvecklingsverktyg använts för att kvalitetssäkra lösningen och nära återkoppling har funnits till företaget genom Stage-gate modellen för projektstyrning. Projektet har identifierat ett antal faktorer som går att variera på en hänglåskropp och därefter kategoriserat ett stort antal idéer utifrån dessa faktorer. Faktorerna som bestämts är variationer för hur låset kan se ut uppifrån, framifrån och från sidan, vilka tillsammans utgör fullständig information för ett tredimensionellt objekt. Genom att kombinera idéerna från de olika kategorierna i matriser genom morfologisk analys, och utvärdera dem genom skisser och CAD- modeller, har ett mycket stort antal former kunnat utforskas systematiskt. En del av kraven från SSFN014 har uppåtts genom brukandet av nuvarande inre konstruktion och komponentval. Dessa val och toleranser mellan komponenterna har också resulterat i en uppnåelse av kraven från IP68. Simuleringar för SSFN014-normens krav på drag- och vridhållfasthet har utförts med en resulterande säkerhetsfaktor på 2,53 och 1,84 för klass 4. Ur dessa data har tillförlitliga slutsatser kunnat dras också för klass 2 och 3. Att nuvarande inre konstruktion bibehålls innebär att produkten blir modulär vilket medför att båda produktvarianter tillverkas ur samma komponenter. Detta antas vara fördelaktig inte minst vid produktion och montering. Förutom ASSA:s designriktlinjer och en strävan efter ett pålitligt och säkert intryck i designen har också ergonomiska aspekter haft en tongivande roll i utformningen av produkten. Den huvudsakliga principen i detta hänseende har varit ett möjliggörande av en avslappnad handposition vid grepp av låset för en majoritet av befolkningen. Utifrån tusentals konceptalternativ som initialt tagits fram, har utvecklingsprocessen resulterat i 18 principskisser, som värderats och efterhand bearbetats till 4 stycken koncept. Dessa har producerats som fysiska prototyper genom 3D-printing. I det slutgiltiga konceptvalet utvärderades koncepten utifrån en referenskonkurrent baserat på uppfyllandet av designvärden och designegenskaper från ASSA:s designriktlinjer. De utvärderades också genom konceptpoängsättning baserad på uppfyllandegraden av företagets designprinciper, liksom ett helhetsintryck baserat på ASSA:s produktvärden. Resultatet av utvecklingen har presenterats i form av ritningar och renderade bilder, och uppnår teoretiskt de krav som stä̈llts på produkten. Rekommendationer för fortsatt utveckling är bestämmande av slutgiltiga färger och material för produkten, en kvantitativ ergonomisk studie och utförliga hållfasthetstester baserade på prototyper i verkliga material för alla klasser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)