Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning : moralens betydelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning med syfte att säga något om dess kvalitet. Särskild vikt har i denna studie lagts vid indikatorerna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet vilka kompletterar varandra och tillsammans utgör en helhetsbeskrivning av begreppet kvalitet. Forskning inom redovisning har ofta gjorts ur ett perspektiv där man ser till hur den färdiga redovisningen presenteras till användarna. Denna studie utgör ytterligare en dimension vid beskrivning av problematiken då utgångspunkten utgörs av flera olika infallsvinklar. Både tolkning, kommunikation och handling täcks in i studiens resultat. Resultatet av studien tolkas på filosofiska grunder och ytterligare en dimension tillförs då diskussion förs angående betydelsen av moral och etik. Vi har genomfört en kvalitativ analys av lagtext utifrån ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Resultaten inbegriper även tolkning av uttalanden i fackpress och datamaterialet har kodats utefter de beskrivningar av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet som vi arbetat fram i den teoretiska referensramen. Studien undersöker skiftet av redovisningsstandard för leasing som skett vid inledningen av 2019 då IAS 17 ersattes av IFRS 16. Detta standardskifte utgör studiens urval för den lagtext som studeras. Resultaten illustreras genomgående genom analysen med hjälp av ett fiktivt bolag vars redovisning följer den redovisningsstandard för leasing som studien undersöker. Den teoretiska modellen som använts för analys av våra resultat bygger på tidigare forskning samt teorier gällande redovisning och dess användare. Modellen används för tolkning av resultat och illustration samt utgör en koppling mellan dessa. Studien utmynnar i slutsatsen att elasticiteten i beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i lagtext bidrar till att företag ges möjlighet att snedvrida redovisningen vilket resulterar i att användbarheten för de finansiella rapporterna som beslutsunderlag sjunker. Elasticiteten mäts i vår studie med hjälp av kodning av lagtext samt uttalanden i fackpress utefter vår beskrivning av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Kodningen bidrar till beskrivning av lagens tolkningsutrymme i form av det spelrum företagen har att utforma redovisningen på olika sätt men samtidigt hålla sig inom ramen för vad som är lagligt. Studien ger slutligen resultaten filosofisk betydelse och understryker vikten av moral hos företagen och företagsledaren som komponent i en redovisning som håller hög kvalitet. Denna studie skiljer sig från tidigare forskning då den genomförs i alla led av redovisningen. Inledningsvis studeras lagstiftares incitament vid utformning av redovisningsstandard, studien övergår sedan till den faktiska redovisningen och företags tolkning av redovisningsstandard för att slutligen se till det sätt på vilket färdiga finansiella rapporter presenteras för användarna. Studiens bidrag är ökad konceptuell förståelse av begreppet kvalitet inom redovisning samt underlag till diskussion om betydelsen av filosofisk insikt och moral vid tolkning av redovisningsstandarder vid utformning av finansiella rapporter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)