(O)rättvist återvändande – En fallstudie av repatriering till Afghanistan

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Ett område som ofta faller i glömska inom migrationsforskningen är återvändandeprocessen. I denna uppsats tar vi fasta på detta och studerar återvändandet i fallet Afghanistan. Genom att utgå ifrån Megan Bradleys teori om rättvist återvändande så utreder vi om Afghanistan lever upp till hennes kriterier för vad som konstituerar ett säkert land att återvända till. För att lyckas med detta så modifierar och utvecklar vi hennes teori för att även kunna appliceras på fall där återvändandet föranleds av en utvisning. Resultatet av vår uppsats är att många av de principer som används när människor med flyktingstatus återvänder till sina ursprungsländer också kan appliceras när människor utvisas, framförallt om de varit borta en längre tid. Även om vi är begränsade av tid och resurser så finner vi ändå att Afghanistan utifrån vår modifierade teori inte kan upprätta ett rättvist återvändande för de som ska utvisas. Detta gäller i om än större utsträckning för särskilt utsatta grupper som kvinnor och barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)