Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4.0. Rapporten har som syfte att undersöka de utmaningar och möjligheter som finns med introducerandet samt implementerandet av 5G teknologin i tillverkande industrier. Metoden i denna studie är en kvalitativ studie där fyra intervjuer har hållits med två företag från användarsidan, Scania och AstraZeneca, samt två företag från utvecklarsidan, Ericsson och H&D Wireless. Utöver detta gjordes en litteratursökning för att skapa en teoretisk grund samt en observation på Scania Smart Factory för att undersöka utvecklarmiljön. Resultaten från intervjuerna och litteratursökningen visade att det finns möjlighet till stabilare tillgänglighet med cellulär teknik. Tekniken förväntas leverera en hög och jämn nivå, och är således mer driftsäkert jämfört med Wi-Fi som kan ha höga toppar och låga bottnar. Vidare finns möjlighet till ett bättre dataflöde i form av högre hastighet samt en större mängd data som kan hanteras, det förväntas bli renare i fabrikerna eftersom kabelledningar kan ersättas med nätverksdosor som sitter i taket samt en ökad flexibilitet i produktionen. Gällande RTLS applikationen som H&D Wireless har utvecklat finns möjlighet till förbättrad precisionslokalisering med 5G. De intervjuade ser liknande utmaningar när det kommer till utveckling och implementation, bland annat anpassandet av utrustning och verktyg, ett kunskapsgap mellan utvecklare och användare samt framtagandet av en 5G standard. Resultaten visar att företag som utvecklar tjänster och applikationer är långt fram i värdekedjan och är beroende av företags investeringar i tekniken och infrastruktur, samtidigt som dessa inte är med och framställer 5G standarden. Vidare innebär en förbättrad tillgänglighet att tekniken har stor användning vid monitorering av utrustning och kritiska processer, men kan komma att konkurreras med nya versioner av Wi-Fi om tekniken får prestandaförbättringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)