Hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen i svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market : En kvantitativ studie om tillväxtbolagens mångfald i styrelsen och dess påverkan på den finansiella prestationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen för svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market. Tillväxtbolag står för hälften av hela arbetssysselsättningen och produktionen i höginkomstländer och utgör därmed en betydelsefull roll i samhället. Under de rådande omständigheterna med Covid-19 pandemin, drabbas företagens ekonomi och riskerar likvidation. En avgörande faktor för att tillväxtbolag ska fortsätta växa och överleva ekonomiska svårigheter, är styrelsens sammansättning. Därav studiens fokus på mångfald i styrelsen och dess påverkan på den finansiella prestationen i form av ROA och Tobins Q för svenska tillväxtbolag. Vidare har denna studie tillämpat agentteorin och The Upper Echelon Theory för att skapa förståelse kring kopplingen mellan styrelsens sammansättning, den finansiella prestationen och beslutsfattandeprocessen.Studien grundar sig i en kvantitativ forskningsansats tillsammans med ett positivistiskt synsätt, vilket gör det möjligt för resultatet att generaliseras. Studiens datainsamling består av 40 svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market. Resultatet i denna studie visar att mångfald inom kön i styrelsen påverkar den finansiella prestationen i form av ROA positivt. Vidare finner studien inget signifikant samband mellan ursprung, utbildning och den finansiella prestationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)