Inne eller ute? : Omgivningens påverkan gällande ansträngningsnivå och grad av positiva känslor vid fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Kristina Larsson; Åsa Odin; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att undersöka omgivningens påverkan gällande den totala upplevelsen vid gång och löpning. Detta besvaras genom frågorna; finns det någon skillnad i puls, ansträngningsgrad och positiva känslor vid samma hastighet gällande gång och löpning utomhus jämfört med inomhus? Samt, upplever testpersonerna någon skillnad fysiskt och psykiskt efter gång och löpning utomhus jämfört med inomhus?

 

Metod

Detta är en experimentell studie med kvantitativ metod. Tre olika tester har genomförts i studien. Det första testet var ett kontrolltest som avsåg att få fram den hastighet som motsvarade testpersonens Borg RPE20 på nivå 11, 13 och 15. Därefter utfördes ett test utomhus och ett test inomhus på dessa tre hastighetsnivåer. Direkt före och direkt efter utomhus- och inomhustesten har testpersonerna fått fylla i Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ). Utomhus- och inomhustestet har varit identiskt förutom omgivningen. Denna studie har kompletterats med en kvalitativ undersökning i form av en enkät som besvarats av testpersonerna efter att de tre testerna avslutats. Tio testpersoner har deltagit i studien.

 

Resultat

Resultaten visar en signifikant skillnad gällande medelvärdet i pulsen vid två av de tre nivåerna där pulsen är lägre utomhus jämfört med inomhus. En signifikant skillnad finns även vid skattning av Borg RPE20-skalan vid samtliga tre nivåer, samt vid mätningen av positiva känslor för kategorierna glädje, harmoni, kärlek och uppladdning, där poängen ökat mer vid testtillfället utomhus jämfört med inomhus. Resultaten visar att 80 % av testpersonerna upplevde den fysiska ansträngningen som lägre utomhus jämfört med inomhus.

 

Slutsats

Slutsatsen är att pulsen var lägre hos testpersonerna utomhus jämfört med inomhus, testpersonernas upplevelse av ansträngning var lägre och skillnaden gällande glädje, harmoni, kärlek och uppladdning är större efter att testet utförts utomhus jämfört med inomhus. Att säkerställa att hastigheten varit samma vid båda testtillfällena är tyvärr svårt på grund av att problem med mätutrustningen uppstod under studiens gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)