Sveriges och EU:s gemensamma försvarspolitik : - En kvalitativ textanalytisk kartläggning av Sveriges försvarspolitik från 1995 fram till 2014.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Linus Andersson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Säkerhets- och försvarspolitik är två betydelsefulla områden för att säkra staters trygghet och fred. Sverige har varit medlem i den Europeiska unionen sedan 1 januari år 1995 och stegvis deltagit i en gemensam säkerhets- och försvarspolitik med de övriga medlemsstaterna. Den här studien är en kvalitativ textanalytisk argumentationsanalys som undersöker hur Sveriges regeringar argumenterat kring EU:s solidaritetsklausul i sju stycken försvarspropositioner mellan åren 1995-2014.  Syftet med studien är att kartlägga huruvida den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har yttrat sig gentemot solidaritetsinspirerade säkerhetspolitiska förändringar i EU. För att kunna beskriva eventuella förändringar så används tre olika teoretiska perspektiv som är förknippade med EU-integration. De är tre stycken integrationsteorier och betecknas som supranationalism, intergovernmentalism och europeisering. Studien finner några förändringar i argumentationen som exempelvis förändrat språkbruk kring det svenska försvarets syfte, förändrad inriktning för Försvarsmakten och Sveriges inställning till att bistå med militära resurser till EU. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)