Modebutiken i ett kluster : En studie om Magasinsgatan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Dagens olika handelsområden visar att olika typer av butiker föredrar att etablera sig inom olika områden. Det är viktigt att välja rätt butiksläge men de mest centrala och attraktivaste lägena är inte optimalt för alla butiker. Därför kan mindre centrala lägen vara ett alternativ. Kluster är en typ av handelsområde som beskrivs som ett geografiskt avgränsat område med etablerade företag inom relaterade branscher som har någon slags relation till varandra. I denna uppsats undersöks Magasinsgatan i Göteborg som ett kluster. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den enskilda modebutiken på en affärsgata ges fördelar med tanke på klusterbildning, kundunderlag och geografisk belägenhet. För att kunna uppnå syftet har vi format tre forskningsfrågor att ta hjälp av. Forskningsfrågorna är “Vilken image har det undersökta klustret?”, “Vad gör Magasinsgatan till ett kluster?” och “Vad är positivt med det undersökta klustret?”. Undersökningen består av kvalitativa- och kvantitativa metoder där vi utfört tre intervjuer och delat ut enkäter. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av teorin som berör klusterbildning, kommunikation inom kluster, image och konkurrensstrategier. Resultatet vi fick fram bekräftar att Magasinsgatan räknas som ett kluster baserat på de kriterier som måste uppfyllas. Alla tillfrågade respondenter är eniga om att det är positivt att befinna sig på Magasinsgatan och baserat på resultatet dras slutsatsen att det är till en fördel för den enskilda modebutiken att befinna sig i ett kluster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)