Ekonomisk bedömning i sak och process : En komperativ studie i exploateringsprocessens tidiga skeden

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Författare: Lisa Mellberg; [2012]

Nyckelord: Exploateringsekonomi; ekonomisk bedömning;

Sammanfattning:

En exploatering bör genomföras till rätt kvalité och till rätt kostnad. Kommunen har ett budget- och samordningsansvar för de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av en detaljplan. Tjänstemän på Göteborg kommuns exploateringsavdelning har framhållit svårigheter när det gäller hanteringen av ekonomiska bedömningar i planprocessen vilket resulterat i höga exploateringskostnader som grovt överstigit de kalkyler som upprättats under planarbetets gång.

Syftet med detta arbete har varit att konkretisera och jämföra rutiner gällande administration och hantering av ekonomiska bedömningar i planprocessens tidiga skeden genom att undersöka hur motsvarande verksamheter i olika kommuner arbetar. Underlaget till arbetet är baserat på intervjuer med tjänstemän på motsvarande verksamheter i Göteborg, Malmö och Stockholm. Material har även inhämtats från handlingar och övrigt arbetsmaterial.

Resultatet av undersökningen visade att ekonomiska bedömningar och kalkyler har olika upplägg och ges olika betydelse i olika kommuner. De benämns olika i olika kommuner, vilket också kan förekomma inom en och samma kommun i brist på gemensamt framtagna rutiner och mallar. Detaljeringsgraden i de ekonomiska bedömningarna skiljer sig åt beroende på när i processen de upprättas och i vilket syfte de upprättas. I de fall ekonomiska bedömningar utgör underlag till beslut om genomförande av en detaljplan är kommunens rutiner för hantering av ekonomiska bedömningar och kalkyler mer utvecklade än i de kommuner där den ekonomiska genomförbarheten inte utgör en sådan betydelse. I dessa fall är även utvärdering och erfarenhetsåterbäring väl inarbetade rutiner vilket också anges vara nyckeln till att förbättra det fortsatta arbetet med att öka träffsäkerheten i de ekonomiska bedömningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)