Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]

Nyckelord: Play; material; individual;

Sammanfattning: Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. Syftet är att genom en litteraturstudie beskriva montessoripedagogiken mot bakgrund av tidigare forskning samt den kritik som riktats mot Montessoris pedagogiska filosofi avseende individ, lek och materiel.Studien kommer att ge läsaren en historisk bakgrund, med två nedslag 1914 (Kilpatrick) samt 1995 (Roth.) Kilpatrick och Roths kritik handlar bland annat om att de ansåg att pedagogiken var individualistisk. Brehony (2000) påpekar att inom Montessoripedagogiken är begreppet individualitet något som är förknippat med dess barnsyn liksom frihet, självständighet samt utveckling. Ur en bredare aspekt belyser Bamahee et al. (2016) att Montessoris pedagogiska filosofi bidrar till självständigt tänkande människor som i förlängningen kan påverka sin sociala roll i samhället. Kilpatrick ifrågasatte även avsaknaden av lek samt materielens relevans. Lillard (2013) ställer sig frågande till huruvida fantasilek är viktig för barns utveckling och menar att mer forskning behövs för att utröna detta. Lillard och Heise (2016) visar dock att barn som endast hade tillgång till montessorimateriel utvecklade sin läsförmåga signifikant. Detta i förhållande till barn som utöver montessorimaterialet även hade tillgång till traditionella leksaker.Vidare hävdade Kilpatrick att pedagogiken var förlegad detta är något som även Woolsey och Woolsey påpekar år 2008 då de menar att Montessoripedagogiken bör uppdateras. Montessoris intention var dock att pedagogiken skulle utvecklas och följa sin tid och således lägga en grund för kommande generationers pedagogik. Förhoppningen är att denna uppsats ska ge en mer nyanserad bild av den kritik som riktats mot montessoripedagogiken sedan tidigt 1900-tal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)