Tempelrensningen : En narrativ analys av Joh 2:13-22

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning:

Temat för denna uppsats är en narrativ analys av berättelsen om tempelrensningen i Johannesevangeliet (Joh 2:13-2:22). Frågan som besvaras är vad som skulle kunna vara berättelsenshuvudsakliga mening och slutsatsen är att tempelrensningen kan anses handlar om befrielse. Människan har bundit sig vid medlen istället för målet, men Gud befriar från denna bundenhet ochsätter målet i fokus.

Forskningsläget innefattar såväl utvecklingen av narrativa teorier och metoder för bibliskaberättelser som alternativa tolkningar av tempelrensningen. De alternativa tolkningarna harklassificerats i följande grupper: uppgörelse med Judendomen, förutsägelse om Jesu död ochuppståndelse, Kristologisk utläggning, parallell till evangeliets prolog, fullbordande av profetia, tro och tillbedjan, illustration över olika reaktioner inför Jesu handlingar samt avståndstagande tilldjuroffer.

Analysen utförs med narrativa metoder från boken Reading Biblical Narratives av YairahAmit. Berättelsen kan anses ta sin början i Joh 2:13 och sluta i Joh 2:22. Intrigen analyseras som engavelstruktur (pediment structure) och de karaktärer som analyseras särskilt är Jesus, judarna ochlärjungarna. Tempelområdet och templet analyseras eftersom det är den geografiska platsen förberättelsen och analysen av tidsflödet visar bl.a. att berättelsen innehåller två prolepsis.

Slutsatsen är att befrielsetemat introduceras som ett kontrakt med den implicite läsaren redan iexpositionen och sedan illustreras som en befrielse av templet i intrigens stegring.Sammanblandningen av mål och medel framträder i intrigens förändringsfas. Under upplösningenöverförs stegringens befrielse av templet till befrielsen av människan, nu representerad avkaraktärerna lärjungar och judar. Då upplösningen innesluts i två tidsmässiga prolepsis lyftsdialogen ur tiden och temat ges därmed även framtida giltighet.

Svaret på frågeställningen i denna uppsats ligger nära de tolkningar som handlar omuppgörelse med Judendomen. Svarets särdrag är tonvikten vid ett förändrat förhållningssätt hosmänniskan istället för en konflikt med det andra templets Judendom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)