Bilfria områden : en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att fördjupa mig i det allt mer aktuella ämnet bilfria områden, att tillämpa mina kunskaper och bidra till en fördjupad förståelse kring hur landskapsarkitekten kan arbeta med bilfria områden. Ämnet bilfria områden har sin grund i en bilfri utveckling som startades på 70-talet som en motreaktion till massbilismen. Idag finns indikationer om att bilismens utveckling håller på att stanna av, ett fenomen som kallas peak car. Därför är ämnet bilfria områden högst aktuellt i dagsläget. För att klargöra begreppet bilfria områden delas den bilfria utvecklingen upp i fysisk bilfrihet och bilfritt boende. Fysiskt bilfria områden handlar om att genom fysiska hinder eller förbud förbjuda motortrafik i ett område. Detta medan bilfritt boende handlar om att begränsa bilägandet på olika sätt i ett område, exempelvis genom åtgärder som innefattar regleringar av antalet bilar som ägs av invånarna, begränsade parkeringsmöjligheter, eller ökade parkeringskostnader. Uppsatsen har två huvudsakliga mål. Det första målet handlar kortfattat om att utreda olika aspekter som är betydelsefulla i sammanhanget för bilfria områden. Det andra målet är att utreda om bilfria områden är aktuellt för Sverige och hur området Solbjer i Lund skulle kunna utvecklas till bilfritt område. För att utreda viktiga aspekter för bilfria områden har sju befintliga bilfria områden studerats. Det som framkommer vara av stor betydelse för bilfria områden handlar bland annat om: närhet till olika målpunkter från området, att marknadsföringen av området bör vända sig till människor som vill bo och leva utan bil samt att det bör finnas bra utbud och möjligheter för användandet av andra transportsätt än bilen. Svårigheter med utvecklandet av bilfria områden handlar främst om acceptans, detta exempelvis då det verkar finns en risk för bristande tro hos utvecklare och planerare om att bilfria områden kan fungera. För att tillämpa insikterna om bilfria områden presenteras ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund. Området är idag i planeringsprocessen och då Lunds kommun möjliggjort för bilfritt boende i staden finns potential för att området kan komma att utvecklas bilfritt. Utvecklingsförslaget beskriver olika slags åtgärder för hur området skulle kunna utvecklas till ett bilfritt område. Förhoppningen är att detta ska leda till diskussioner vid framtida utveckling av planerna för området. Tydligt är att det finns ett intresse av bilfria områden i Sverige, särskilt gällande bilfria boendeprojekt. Dock kvarstår många tveksamheter om och i så fall hur bilfria områden kommer att se ut och utvecklas i svenska städer. Påtagligt är även att kunskaperna inom ämnet är få och för att bilfria områden ska utvecklas i Sverige är det troligt att en kunskapsutveckling inom ämnet kommer att krävas i framtiden. Detta examensarbete är mitt bidrag till kunskapsutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)