"Möjligheter är ju vårt ansvar att ge dem" : En socialkonstruktivistisk studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barns delaktighet i barninitierad lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek. De frågeställningar studien utgår från är: Vilka faktorer beskriver förskollärare har betydelse för barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek? samt Hur beskriver förskollärare arbetet med att skapa förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet i barninitierad lek?  Språket och sociala sammanhang är centrala utgångspunkter i arbetet. Studiens metodologi utgår från en socialkonstruktivistisk vetenskaplig ansats och empirin analyseras med hjälp av en tematisk analys. Insamlingen av empiri har skett utifrån kvalitativa metoder bestående av semistrukturerade intervjuer med fem legitimerade förskollärare. Utifrån förskollärarnas beskrivningar konstrueras en förståelse för att den barninitierade leken präglas av en social komplexitet. Det framkommer även att förskollärarnas syn på delaktighet har stor betydelse för vilka möjligheter barn ges till delaktighet i den barninitierade leken. Förskollärarna beskriver hur de arbetar för att ge barn förutsättningar genom att vara närvarande, stötta med redskap samt anpassa miljön utifrån barnens olika behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)