Trauma – DT undersökningens påverkan på dödligheten hos traumapatienter – En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Alpner Stampe; [2019-08-22]

Nyckelord: Trauma DT; Mortalitet och trauma;

Sammanfattning: Bakgrund: Traumarelaterade skador är största dödsorsaken för personer under 44 år. Varje årfår akuten in ca 650 000 traumafall och de flesta av dessa genomgår någon form avradiologisk undersökning. Datortomografisk helkroppsundersökning (trauma – DT) är ettsnabbt och bra diagnostikverktyg men samtidigt resurskrävande och stråldosbelastande.Röntgensjuksköterskan som ska utföra undersökningen har ett yrkesetiskt ansvar att inteutsätta patienten för onödig strålning och behöver därför ha god vetenskaplig kunskap somligger till grund för eventuella ifrågasättande om undersökningens berättigande.Syfte: Att undersöka sambandet mellan trauma - DT och mortaliteten för traumapatienter.Metod: för ändamålet används en strukturerad litteratursökning. Artikel sökning gjordes idatabaserna PubMed och CINAHL.Resultat: Vid användning av trauma – DT i det primära traumaomhändertagande varmortaliteten lägre än då trauma – DT inte gjordes. Sju studier visade att mortaliteten sjönk vidanvändning av trauma – DT i det primära traumaomhändertagande jämfört med då trauma –DT inte gjordes och fyra studier visade ingen märkbar skillnad.Nyckelord: Trauma

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)