PRIORITERAD POLITIK PÅ INSTAGRAM - En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur väl Sveriges rikspartiers kommunikation på det sociala mediet Instagram stämmer överens med sina respektive valmanifest.Teori: I denna uppsatsen används dagordningsteorin och politikens medialisering för att visa på eventuella förklaringar till varför kommunikationen på Instagram eventuellt skiljer sig från partiernas valmanifest.Metod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Materialet baseras på partiernas och dess partiledares samtliga inlägg på Instagram under perioden 1 juli 2018 - 9 september 2018.Resultat: Resultatet visar på att det skiljer sig mycket mellan partierna och hur väl deras kommunikation stämmer överens med dess valmanifest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)