RFSL i takt med tiden? Hur normer och föreställningar om manligt och kvinnligt uttrycks i tidskriftenRFSL – Nytt & Tidskrift för RFSL mellan åren 1972 - 1980

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Anders Gunnarsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta självständiga arbete har syftet att undersöka hur medlemmar i RFSL under tidsperioden1972 – 1980 såg på föreställningar om manligt och kvinnligt och om det verkligen skedde enreformation inom RFSL som tidigare forskning påpekade. För att besvara detta syfte har enkvalitativ textanalys använts för att analysera de officiella RFSL tidskrifterna RFSL – Nytt ochTidskrift för RFSL. Arbetet har använt begreppen hegemonisk maskulinitet och genusteori föratt se hur föreställningar om manligt och kvinnligt kom till uttryck inom de nämndatidskrifterna. Resultatet påvisar att trotts det har skett en reformation av RFSL finns detfortfarande tydliga föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta görstydligt utifrån ett genusperspektiv där tidskriften vid flera tillfällen väljer att associera kvinnamed negativa egenskaper medan mannen associeras med positiva egenskaper. Därutöver görtidskrifterna tydliga val att ge plats åt män i artiklar och exkluderar kvinnor från de artiklarsom publiceras. Utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet klargörs det att de som har dendominerande makten inom RFSL är män och dessa homosexuella män väljer att underordnasig rådande normer gällande maskulinitet med avsikten att ta del av dess fördelar, men ävensom ett medel att vidare försämra kvinnans position. Genom att männen inom RFSLunderkastar sig samhällets normer om manligt och kvinnligt kan de trots sin sexuella läggningta del av maskulinitetens fördelar. Arbetet påvisar att det till en viss del existerar tydliganormer inom organisationen RFSL som männen väljer att följa och genom att anamma dessanormer missgynnas de kvinnor som är aktiva inom organisationen. Utöver detta påvisarresultatet av arbetet att ämnet har en didaktisk koppling till skolans värld. Då tidskrifterna kananvändas som ett medel för eleverna att utveckla deras källkritiska vid granskning av ettkällmaterial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)