Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. Detta kan påverka en persons livsstil i sådan grad att hen är i behov av en eller flera anpassningar i hemmet, på arbetsplatsen och/eller i samhället. Funktionsnedsättning definierar inte vad en person är, utan vad denne har för nedsättning avseende förmåga. Fler människor är i dagsläget i arbete än tidigare, men trots det kan det vara svårt för med fysisk funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Att inte ha ett arbete är en av riskfaktorerna för att uppleva sämre välmående och självkänsla.Syfte Att utifrån vetenskapliga artiklar beskriva erfarenheter av hinder för att komma in på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning.Metod En kvalitativ systematisk litteraturstudie. Sökning i databaserna Scopus och Cinahl resulterade i att sju artiklar inkluderades i studien. SBU:s mall består av elva frågor som syftar till att kunna ta ställning till artiklarnas kvalité. Med SBU:s mall som underlag har författarna av föreliggande studie funnit alla vetenskapliga artiklar som trovärdiga och de används därför i resultatet. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys.Resultat Studien resulterade i två huvudkategorier och fyra underkategorier. Att vara en av många handlar om att många av deltagarna inte hade ett arbete vilket resulterade i att de hade en sämre ekonomi som påverkade deras välmående negativt. Att vara åsidosatt förklarar deltagarnas erfarenheter som lett till att de kände en lägre livslust, upplevde sig passiva och isolerade och att deras självförtroende blivit sämre av att vara arbetslös.Slutsats Resultat i denna studie visade hinder och svårigheter som personer med fysiska funktionsnedsättning upplever i samband med att ha tillträde till arbetsmarknaden. Deltagarnas upplevelser visade hur personer med fysiska funktionsnedsättning kan uppleva sig åsidosatt av arbetsgivare i samband med att söka arbete. Till följd av fördomar och negativa attityder gentemot målgruppen, upplever personerna aktivitetsorättvisa inom arbetsmarknaden. Författarna anser att vidare forskning är viktig för att styrka och förändra bland arbetslösa personer som har fysiska funktionsnedsättning och metoder som utvecklas för att kunna tillhandahålla för arbetslösa personer med fysiska funktionsnedsättning att komma i arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)