Kollegialt lärande – Individ eller kollektiv professionsutveckling? : En studie om Läslyftet och det kollegiala lärandet i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med forskningen är att undersöka hur ”Läslyftet och det kollegiala lärandet” bidrar till förskollärares individuella och kollektiva professionsutveckling. I den här studien används den kvalitativa ansatsen som undersökningsmetod och den hermeneutiska synsättningen ger fördjupad förståelse av hur förskollärarnas utsagor kontextualiseras. Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt kan forskningsstudien förstås utifrån att individer i kulturella och historiska sammanhang lär och utvecklas i interaktion och samspel med andra människor. Utifrån undersökningens teoretiska perspektiv kan förskollärares professionsutveckling förstås som en kollektiv lärandeprocess, där kunskapsinhämtningen genom reflektion och erfarenhetsutbyte med kollegor bidrar till individuell och gemensam kunskap. Sammanfattningsvis visar undersökningen att det kollegiala lärandet och Läslyftet är betydelsefullt för förskollärares professionsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)