Metoder som röntgensjuksköterskan kan använda vid bemötande av patienter med kommunikationssvårigheter : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Kommunikationssvårigheter drabbar många människor, på grund av medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Svårigheterna kan gälla kognitiva-, syn- och hörselnedsättning samt språk-, röst- och talsvårigheter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa metoder som röntgensjuksköterskan kan använda vid bemötande av patienter med kommunikationssvårigheter. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie övervetenskapliga artiklar ur databaserna PubMed och CINAHL. Tretton vetenskapliga artiklar analyserades och inkluderades i studien. Resultat: Olika metoder framkom i resultatet och de kategoriserades i fem kategorier: Tal/röst, förhållningssätt, kroppsspråk, trepartssamtal och hjälpmedel. De flesta metoder kunde vara till fördel i bemötandet av patienter med kommunikationssvårigheter, men det framkom även metoder som kunde vara till nackdel vid kommunikationssvårigheter. Slutsats: Informationen till patienter med kommunikationssvårigheter behöver ofta anpassas och studien visar att metoder som exempelvis papper, penna och bilder är kostnadseffektiva, enkla hjälpmedel som röntgensjuksköterskan ofta har nära till hands.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)