Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie genomfördes med integrerad analys. Tio vetenskapliga artiklar söktes fram och kvalitetsgranskades. Resultat: Fyra teman identifierades genom integrerad analys, Behov av informationsmängd, Informationssort, Informationsform samt Reserverad inställning till information. Slutsats och kliniska implikationer: Resultatet visade att patienterna hade varierande informationsbehov vad gäller informationsmängd, informationssort och informationsform. Det framkom även att patienterna kunde ha en reserverad inställning till information. Litteraturstudiens resultat kan ge ökad förståelse för patientens informationsbehov innan bröstcancerbehandling och hjälpa sjukvårdspersonal se individen och förse patienten med information som tillfredsställer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)