Frihet över Heder:En post-strukturell diskursanalys av den mediala debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Hedersvåld är ett omtvistat och känsligt ämne på den politiska dagordningen i Sverige. Förhållningssättet gentemot problematiken delar den feministiska och antirasistiska rörelsen som, å ena sidan värnar etniska gruppers rättigheter och emancipation, men som å andra sidan inte vill underblåsa den tilltagande nationalismen och rasismen. Denna studie syftar till att synliggöra den politik och makt som genomsyrar hedersproblematiseringen. Vi har i vår forskning funnit att vissa betydelser och föreställningar låsts fast och fått en hegemonisk status i media samtidigt som andra förståelser och kunskaper marginaliserats. I gensvar mot detta argumenterar vi för att den mediala problemrepresentationen kring hedersbegreppet är problematisk och att ett breddat perspektiv är nödvändigt i sättet vi förstår och talar om problemet. Vidare argumenterar vi för att ett intersektionellt, post-kolonialt och reflexivt förhållningssätt har potential att destabilisera dessa låsta betydelser och möjliggöra en problematisering som undviker de skadliga effekter som den dominerande diskursen skapar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)