Gränsdragningen mellan straffprocessuella tvångsmedel och polisiära arbetsmetoder. När tangerar i själva verket en infiltrationsoperation en husrannsakan eller ett beslag?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Straffprocessuella tvångsmedel har till ändamål att hjälpa förundersökningen och rättegången, eller att säkerställa verkställighet av dom i brottmål. Tvångsmedel får inte användas för andra syften än dessa. När tvångsmedel används ska alltid legalitetsprincipen samt de tre allmänna principerna, ändamåls-, behovs-, och proportionalitetsprinciperna beaktas. En husrannsakan kan vara reell eller personell och får företas i hus, rum eller annat slutet förvaringsställe och endast för vissa ändamål. Ett beslag innebär att det sker en inskränkning i rätten till egendom och kan företas för fyra olika ändamål. För att ett föremål ska få tas i beslag krävs att ett brott har begåtts, samt att det skäligen kan antas att det finns ett samband mellan brottet och något av beslagsändamålen. En infiltrationsoperation innebär att en polisman eller annan tjänsteman under fiktiv identitet och antagen roll, infiltrerar kriminella grupper och nätverk (undercover operations). Infiltration avser en dold undersökningsmetod som innebär en informationsinhämtning. I dagsläget saknas lagstiftning angående infiltration men SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder diskuterar hur en sådan reglering kan komma att se ut. Uppsatsen syftar till att diskutera gränsdragningen mellan straffprocessuella tvångsmedel – husrannsakan och beslag – och polisära arbetsmetoder – infiltration. Åtgärderna diskuteras utifrån ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv. Det finns ingen entydig definition varken för begreppet rättssäkerhet eller integritet. Traditionellt definieras dock rättssäkerhet som förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. En gemensam nämnare för de olika beskrivningarna av begreppet integritet kan vara att det uppfattas som en sfär, vilken i olika skikt omsluter den enskilde. När en åtgärd såsom husrannsakan, beslag eller infiltrationsoperation företas sker ett integritetsintrång. I regeringsformen och europakonventionen finns bestämmelser som avser att skydda mot intrång som exempelvis en husrannsakan. Det är ännu inte klarlagt om en infiltration ingår under detta skydd. Eftersom infiltration inte är lagstadgad är det svårt att få en bild av hur en infiltrationsoperation praktiskt går till. Avsaknaden av lagstöd har också försvårat jämförelsen mellan infiltration och husrannsakan samt beslag och således även gränsdragningen eftersom det finns många konkreta bestämmelser angående husrannsakan och beslag medan så inte är fallet för en infiltration. Följaktligen kan det konstateras att gränsdragningen i det stora hela blir oklar och otydlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)