I gränslandet - en studie av historiebruket hos tre aktörer på kulturarvsplatsen Klev

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Charlotta Hamnell; [2023-01-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. Dessa har intervjuats om sin verksamhet och sin syn på den historiska plats som Klev utgör. Klev är en gammal kulturarvsplats där det funnits skans under medeltiden, gästgiveri, handelsbod och spritförsäljning bland annat. Det är beläget i det som en gång var gränsen mot Danmark. Studien undersöker dessa olika verksamheter i rollen av aktörer på samma arena, och undersöker deras syn på och bruk av dess historia i sina verksamheter idag. Den undersöker även vissa underliggande inställningar till deras egen roll och även de båda andra verksamheternas dito. Begrepp som används är historiesyn, historiemedvetenhet och historiebruk, vilka är hämtade från den postmoderna, fenomenologiska forskningen, men uppsatsen är ej renodlad inom någon av dessa inriktningar. Det som framkommer är att det hos dem alla finns en stark samsyn kring värdet av att förmedla en sann och icke-förfalskad historia, men också att det ofta är viktigare att göra en pedagogisk poäng än att vara helt tidstypisk. Vidare arbetar de alla, i någon mån, med ett kommersiellt nyttjande av historien. I grunden finns emellertid starka drag av existentiella, moraliska och ideologiska synsätt på historien som styr hur man positionerar sig. Det framgår att Hembygdsföreningen ser sig själv som de som bär det största ansvaret för platsens historiska bevarande, då de ser sig som representanter för bygdens folk, något som också stöds upp av de andra verksamheterna. Man kan och har stundtals hamnat i mindre konflikter kring platsens nyttjande, men för det mesta finns en problemfri samverkan. I dessa ger det tyngd att ha historiska argument på sin sida. Hos samtliga aktörer finns en sammanblandning av flera olika historiebruk, men även om dessa skiftar över tid och mellan verksamheterna finns en genomgående historiesyn, vilket bildar basen för samtliga verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)