Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. Observationerna delar vi sedan upp i två grupper, de företag som hade reviderade räkenskaper under år 2004-2010 och de företag som valt att avsätta sin revisor under år 2011-2017. De huvudsakliga testerna som vi använder är ett oparat t-test där vi ser ifall vi kan observera en skillnad mellan poängen från de konkurspredikterande modeller vi använder, Ohlson O-score och Altman Z’’-score, mellan populationen utan revisor med populationen som har en revisor tillsatt. Utöver dessa t-tester använder vi även revision som variabel i regressionsmodeller där vi använder de konkurspredikterande modellerna som responsvariabler och dessa responsvariabler ska förklaras av en revisionsvariabel och en BNP variabel. Vid valet av modeller använder vi argument och underlag från olika teoretiska utgångspunkter och teorier, såsom adverse selection, agentproblemet, pecking order theory, trade off-theory och dessa tillsammans med tidigare empiri från studier relaterade till revision och konkursprediktion. Resultat: I en jämförelse av de två grupperna av årsobservationer, företag med revisor (2004-2010) och företagen utan revisor (2011-2017) kom vi fram till att det fanns en signifikant skillnad mellan de två grupperna. Gruppen av årsobservationer med revisor hade en signifikant högre risk för konkurs enligt våra utvalda konkursmodeller Z”-score och O-score modellerna. Slutsats: Slutsatsen av uppsatsen är att företag som väljer att avsätta sin revisor har en lägre sannolikhet att gå i konkurs i jämförelse med de företag som hade en revisor tillsatt. Den jämförelse som Riksrevisionen och andra forskare inom samma område gjort mellan att tvingande ha revisor för alla företag och inte skulle kanske se annorlunda ut om det vägs in revisionens påverkan på konkurser. I nuläget anser Riksrevisionen att borttagandet av revisionsplikten är något som kommer med mer nackdelar än fördelar, vi anser att detta bör omvärderas. Vi föreslår dels att en ny granskningsrapport utförs där konkurs tas med som variabel i undersökningen sen lagändringen trädde i kraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)