Arbetsterapeuters erfarenhet av arbete med stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför ålder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Författare: Caroline Hellström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att ta del av och beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av arbete gällande stressrelaterad ohälsa bland personer i arbetsför ålder. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där författaren genomförde semistrukturerade intervjuer med sju arbetsterapeuter verksamma inom primärvården. Geografiskt valde författaren att begränsa studien till ett sammansatt avgränsat område om 4 kommuner beläget utanför storstadsregion. Vid analys av insamlat material valde författaren en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats, där en förutsättningslös tolkning utgör grund för arbetsprocessen, med ett fokus att tydliggöra skillnader och likheter. Analysarbetet resulterade i följande fem kategorier; Personcentrering och ett holistiskt perspektiv utgör grund, Betydelsen av återhämtning och motivation, Patientgruppen domineras av kvinnor i arbetsför ålder, Samverkan mellan aktörer bidrar till en god arbetsprocess samt Organisatoriska krav på effektivitet och resultat motverkar en hållbar rehabilitering. Resultatet av studien vittnade om en motsättning mellan behovet av ett långsiktigt perspektiv och ekonomiskt begränsande faktorer, samt nödvändigheten av att lyfta denna fråga ytterligare. Därtill förtydligades bilden av att stressrelaterad ohälsa är en fråga om strävan efter jämlik hälsa, med behov av att diskuteras ur ett genusperspektiv för att motverka ohälsosamma samhällsstrukturer.     Nyckelord: Stress-related ill health, occupational therapy, occupational balance, rehabilitation process  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)