Kvinnlig kluvenhet i Maria Gripes Skugg-gömman

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Sammanfattning:

Uppsatsen Kvinnlig kluvenhet undersöker Maria Gripes roman Skugg-gömman, sista delen i

tetralogin Skuggserien, ur ett feministiskt perspektiv. Skugg-gömman skiljer sig markant från

de tidigare romanerna i Skuggserien till form och innehåll. Den huvudsakliga frågan som

ställs i undersökningen är huruvida karaktären Carolins kluvenhet och romanens form kan

kopplas till kön. Genom en närläsning av Skugg-gömman görs ett försök att komma närmare

det ogreppbara och opålitliga i berättandet och hos karaktären. Paralleller till tidigare

forskning dras där framför allt feministisk teori och litteraturteori ger stöd för romanens

koppling till kön. En kort presentation av begreppet kluvenhet och ett undersökande av den

kvinnliga kluvenhetens historia görs. Författargrepp, gotiska inslag, dubbelgångarmotivet,

undersökandet av det egna jaget, speglandet och förklädnadstemat diskuteras.

Undersökningen tyder på att form och innehåll tillsammans formar ett slags kluvet vara som

är specifikt kvinnligt. Analysen leder till resultatet att detta kluvna och specifikt kvinnliga

vara skapas på två plan. Dels genom romanens uppbyggnad såsom dess tema, berättarteknik

och gotiska inslag. Dels genom personifikationen av det kluvna kvinnliga; karaktären Carolin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)