”MER TEATER FÖR ELEVERNA” En kvalitativ intervjustudie om lärares kommunikationsbehov i samband med en teaterföreställning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin och år: Ht 2015Handledare: Gabriella SandstigExaminator: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. bilagorAntal ord: 19 402 ordRapport nr:Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som lärarna upplever i värdegrundsarbetet kopplat till elevernas teaterbesök, med särskilt fokus på kommunikativa möjligheter och begränsningar.Teori: Tvåstegshypotesen, Användarforskning, Meningsskapande kommunikation,Habermas offentlighet, Demokratiideal, Lazarsfelds medieeffekterMetod: 10 stycken kvalitativa samtalsintervjuer med lärareResultat: De huvudsakliga kommunikativa begränsningar som upptäckts anknyter till lärarnas situation och kontext. Med anledning av skolans decentralisering och utvecklingen av New Public Management styrs skolan allt mer av effektivitetsom ideal och med mätbara resultat i fokus. Den hårda styrningen leder till att lärarna upplever att utbildningsuppdraget är prioriterat över fostransuppdraget.Lärarna är negativa till denna förskjutning men tvingas samtidigt att anpassa sig.Resultatet är att de får svårt att prioritera värdegrundsarbete i den utsträckning de önskar och ser behov av. Ur denna kontext växer de kommunikativamöjligheterna fram. Lärarna delar åsikten att diskussion och reflektion kring värdegrundsfrågor främjar utvecklingen av demokratiska medborgare. Det finnsmöjligheter för uppdragsgivaren Regionteater Väst att knyta värdegrundsarbetet till teaterföreställningarnas tema och erbjuda lärarna stöd i det arbetet genom attsjälva diskutera och reflektera med teaterbesökarna efter föreställningen.Resultatet visar även att lärarna har behov av att se tydligare kopplingar till hur teaterns tema kan knytas till läroplanen och utbildningsuppdraget för att det skafinnas möjligheter att besöka teatern samt arbeta vidare med den i klassrummet efteråt. Vi rekommenderar två material till RTV – en inbjudan och en broschyr.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)