Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner på en medicinsk akutvårdsavdelning.   -        En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Säker vård är ett ämne som ständigt är aktuellt inom vården. För att skapa förutsättningar för säker vård är de basala hygienrutinerna en viktig del i omvårdnadsarbete. Patienter inom slutenvården i Sverige drabbas av vårdrelaterade infektioner (VRI) som bidrar till ökade kostnader för samhället, lidande för patienten och är ett hot mot säker vård. Undersökningar gjorda av Sveriges kommuner och landsting visar ett starkt samband mellan följsamheten av de basala hygienrutinerna och VRI.   Syfte: Att undersöka vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner på en medicinsk akutvårdsavdelning, med fokus på handhygien och dess betydelse för vårdrelaterade infektioner.   Metod: En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning (2013-2018) har genomförts. Observationer har utförts på en medicinsk akutvårdsavdelning i södra Sverige. De yrkesgrupper som observerades var undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Samtlig data har hämtats från registret Mätning och analys (MOA). Deskriptiv data har sammanställts och analyserats genom statistikprogrammet SPSS.   Resultat: Vid analys framkom att följsamheten till handhygien skiljer sig mellan de olika yrkesgrupperna, undersköterskorna visar på högst följsamhet. Det moment där yrkesgrupperna visar på högst följsamhet var handsprit efter patientkontakt.   Slutsats: För att en god och säkervård ska kunna utföras bör vårdpersonal få möjlighet till en bredare kunskap om handhygien och smittspridning. Analysen av långtidsuppföljningen har bekräftat vad tidigare studiers resultat har visat kring följsamhet till handhygien.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)