Straffbar underlåtenhet - En framställning om skyldighet att agera

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Kildebo; [2006]

Nyckelord: Criminal law;

Sammanfattning: Syftet med framställningen är att belysa under vilka omständigheter en person kan begå brott genom att underlåta att göra något. Utöver att redogöra för lagregler och rättspraxis är syftet också att lyfta fram de argument som genom tiderna använts för respektive emot, att införa ytterligare lagstiftning om underlåtenhetsbrott i form av en regel om skyldighet för envar att bistå en människa i nöd. Det övergripande syftet är att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om huruvida den reglering som idag finns är tillräcklig eller om underlåtenhet borde bestraffas i fler situationer.Inledningsvis presenteras en generell översikt om hur en person i Sverige kan begå brott genom att underlåta att göra något. Därefter utelämnas de delar om underlåtenhetsbrott som inte bereder några större problem vid tillämpningen och det koncentreras istället på hur den så kallade garantläran är utformad. Efter avsnittet om garantläran återfinns ett avsnitt om den lagstiftning som i vårat land reglerar underlåtenhet att avslöja brott. Där efter berörs kort i vilken utsträckning en person kan begå medhjälp till brott genom att underlåta. Detta avsnitt följs av en redogörelse för de specialbestämmelser som finns angående underlåtenhet att bistå nödställda personer i vissa särskilda situationer. Slutligen presenteras de förslag som genom tiderna lagts fram och de argument som finns vad gäller införandet av ytterligare regler på området. Till sist återfinns en avslutande analys som innehåller sammanfattande slutsatser och mina egna åsikter i frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)