Charter : Om varumärkets betydelse för konsumenten

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Gunnar Eriksson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen syfte är att söka klargöra hur stor betydelse charterbolagens varumärken har för konsumenten vid valet av charterbolag. Jag har använt mig av teorier rörande varumärkets betydelse ur ett konsumentperspektiv, konsumentbeteende samt marknadskommunikation som sedan applicerats på empirin. Empirin består av sju kvalitativa intervjuer varav tre varit personliga intervjuer och de resterande fyra har varit telefonintervjuer. Slutsatsen är att varumärket inte är av överordnad betydelse för mina respondenter vid valet av charterbolag. Respondenternas varumärkeskännedom om de största aktörerna är, med vissa undantag, god. Trots detta så bidrar inte varumärkeskännedom i detta fall till ökad benägenhet hos respondenterna att välja ett välkänt bolag framför ett annat mindre känt bolag. Respondenternas lojalitet inför de olika charterbolagen är dessutom låg och inte heller word-of-mouth har den inverkan på mina respondenter som teorin föreslår. Nyckelord: Charter, varumärke, konsument, image, konsumentbeteende, lojalitet och word-of-mouth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)