Fri rörlighet för kapital - Gyllene aktier : En studie av statligt inflytande över privata bolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Olof Johannesson; [2014]

Nyckelord: Gyllene aktier;

Sammanfattning:

I uppsatsen undersöks vad gyllene aktier är och hur de legitimeras under EU-rätten.Vidare undersöks gyllene aktiers betydelse för den svenska staten i egenskap avaktieägare i privatiserade företag.En gyllene aktie är en aktie som är förknippad med särskilda rättigheter vilkaoffentliga ägare innehar i helt eller delvis privatiserade aktiebolag. Särskilda rättigheterinnebär att den offentliga ägaren kan utöva en viss kontroll över dels ägarstrukturenoch/eller över beslutsfattandet i bolaget. Särskilda rättigheter kan skapas genom generelllagstiftning, privatiseringslagar, bolagsordningen och aktieägaravtal vilket vanligtvissker i samband med privatiseringen av ett statligt företag. Det krävs enligt EUdomstolenspraxis att det föreligger en nationell åtgärd bakom särskilda rättigheter.Den främsta anledningen till att staten behåller gyllene aktier i privatiserade företagär oftast att skydda nationella intressen eftersom företagen i fråga oftast är verksamma isamhällsnyttiga sektorer såsom energi eller transport. Staten vill därför behålla visskontroll över bolagen med hänsyn till nationell säkerhet eller ordning, exempelvis föratt trygga energiförsörjningen eller säkra landets infrastruktur.Gyllene aktier utgör som huvudregel en restriktion av den fria rörligheten förkapital eftersom offentliga ägare kan hindra utländska investerare ägarskap eller attdelta i beslutsfattandet i bolaget. Särskilda rättigheter har också en avskräckande effektpå utländska investerare. Gyllene aktiers legalitet under EU-rätten bestäms utifrån fyrakumulativa krav: de ska upprättas på ett icke-diskriminerande sätt, de ska varamotiverade av försvarliga omständigheter enligt art. 65 FEUF eller ett tvingande hänsyntill allmänintresset, de ska vara ägnade att säkerställa att målet med dem uppfylls samtatt de inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Vidare ska de gylleneaktierna uppfylla kravet på rättssäkerhet och transparens för att fysiska och juridiskapersoner ska kunna förutse under vilka förutsättningar särskilda rättigheter kan utövas.Förekomsten av gyllene aktier i svensk rätt är i stort sett obefintlig. I den mångyllene aktier förekommer i svensk rätt begränsas användningen av likhetsprincipentillsammans med vinstsyftet. Ur detta perspektiv är den svenska staten i egenskap avaktieägare oproblematisk i förhållande till EU-rätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)