När jobbet flyttar hem : En studie om upplevelsen av beordrat distansarbete under coronapandemin bland arbetsförmedlare i Värmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Som en konsekvens av covid-19 pandemin som drabbade världen under 2020 ställde många arbetsplatser om till distansarbete i syfte att minska smittspridning. Arbetsförmedlingen i Värmland var en av de arbetsplatserna och den här uppsatsen syfte är att undersöka upplevelsen av distansarbetet under coronapandemin bland arbetsförmedlare i Värmland. Studien har genomförts genom 12 djupintervjuer med arbetsförmedlare som sedan har analyserats genom tematisk analys.  Resultatet av studien visar att distansarbete erbjuder effektivitet och flexibilitet vilket upplevs ge stora fördelar för både arbetsliv och privatliv. Distansjobb kan dock också skapa en upplevelse av problem med gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv och till yrkesmässig och social isolering.  För en del har upplevelsen förändrats över tid från en känsla av möjlighet till en känsla av tvång, vilket kan särskilja distansarbete under coronapandemin från självvalt distansarbete. Således visar studien att arbetsgivare och arbetstagare kan ha mycket att vinna på distansarbete men att det finns många parametrar att ta hänsyn till, inte minst individuella variationer i hur distansjobb upplevs.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)