Det offentligas ansvar när ett barn far illa - särskilt om vårdnadsöverflyttning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Klara Brage; [2008]

Nyckelord: Familjerätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Utgångspunkten i svensk rätt är att i första hand föräldrarna skall tillförsäkra barnet en god vårdnad. Föräldrarna har det primära ansvaret att sörja för barnets behov. I detta arbete behandlas det samhälleliga ansvar som aktualiseras då föräldrarnas ansvar i detta hänseende brister. Utövas vårdnaden på ett bristfälligt sätt, skall samhället ingripa och företa ändringar i vårdnadsförhållandet. Ingripande kan ske genom att barnet bereds vård i ett annat hem än föräldrahemmet&semic på frivillig basis med stöd av SoL, eller med hjälp av tvång med stöd av LVU. Sådana ingripanden medför ändringar i det faktiska vårdnadsutövandet och skyddar barnet från den skadliga miljö som faran härrör från. Ingripanden kan också ske i form av att den förälder som anses olämplig att utöva vårdnaden, genom en vårdnadsöverflyttning fråntas sitt rättsliga vårdnadsansvar. Vårdnadsöverflyttning som en för socialnämnden möjlig alternativ åtgärd, behandlas närmare i detta arbete. Syftet är att undersöka överflyttningens förutsättningar och funktion. En överflyttning skall komma till stånd om förälderns vårdnadsutövande medför en konkret, bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Förhållandena skall vara sådana att ett ingripande enligt 2 § LVU kan komma i fråga och att detta resulterar i en bestående fara för barnet. Frågan om vårdnadsöverflyttning kan också aktualiseras med motiveringen att barnet har rotat sig i ett hem som det har placerats i med stöd av SoL eller LVU. En överflyttning på denna grund kräver inte brister i omsorgen hos en förälder, men den placering som föregått överflyttningen är många gånger ett resultat av en sådan brist. Det kan diskuteras huruvida vårdnadsöverflyttningen som rättsligt institut är ett lämpligt tillvägagångssätt att tillförsäkra barnet ett skydd från den fara som ligger till grund för att frågan om överflyttning övervägs. Ett utsatt barn är i första hand i behov av ändringar i den faktiska vårdnaden. Har sådana ändringar i syfte att skydda barnet redan företagits, torde frågan om rättslig vårdnad förlora betydelse. Detta eftersom barnet redan har skiljts från den miljö där det utsätts för fara. I praktiken föregås en vårdnadsöverflyttning av att barnet har placerats i ett annat hem än det egna. I detta arbete argumenteras för att en vårdnadsöverflyttning inte enbart syftar till att tillgodose barnets behov, utan också motiveras av vårdnadshavarens eget intresse av att ha ett rättsligt förhållande till barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)