Tradition, kultur och kunskapsöverföring : En studie om användningen och betydelsen avskogens ätliga resurser bland personer med polsk bakgrund boende i Stockholmsregionen

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till kunskap om hur dagens urbanamänniska använder sig av skogens ätliga resurser, såsom svamp och bär. Dessa resurser kallas iforskningssammanhang ofta för non-timber forest products (NTFP). Användningen av NTFP harbelysts ur ett kulturellt perspektiv och undersökts som tradition, det vill säga kunskap somtraderas mellan generationer. Fokus har legat på hur vanor förändras över tid och rum, vad debetyder för personer i gruppen och hur de vidareförmedlas. För att avgränsa studien är detgruppen Personer med polsk bakgrund boende i Stockholm (PPBS) som har undersökts. Studienär indelad i tre huvudteman: (1) Vad som plockas, hur mycket och varför? (2) Den kulturellabetydelsen och tradition (3) Kunskapsöverföring till nästa generation. Både kvantitativ liksomkvalitativ metod har använts, detta i form av en enkätundersökning samt ett antal intervjuer.Kunskap om hur människor använder sig av tätortsnära naturområden är viktig för att kunnafatta goda beslut inom bland annat stadsplanering och skogsutveckling.

Studien har visat att främst svampplockning är av stor kulturell betydelse för många i gruppenPPBS, men att vanorna varierat på olika platser och tider i livet. Traditionen att plocka ochkunskaperna knutna till detta förs till viss mån vidare mellan generationer och kommertroligtvis fortskrida även i framtiden. Dels som rekreationsaktivitet men kanske även inom en”ny” trend av självhushållning och rena råvaror. Studien visar även att vistelse i skogsområden,för allmän rekreation eller svamp- och bärplockning, är en populär och viktig aktivitet förmänniskor i gruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)