Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility : Ett genusperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. Studien har även ett explorativt syfte genom att uppsatsskribenterna redogör för och utforskar en egenskapad metod som kan bidra med en alternativ operationalisering av CSR-diversifiering. Metod: Uppsatsen utgår från ett positivistiskt förhållningssätt och deduktiv angreppssätt. En kvantitativ strategi tillämpas för insamling av data. Studiens population består av svenska large cap företag på stockholmsbörsen. Totalt observeras 69 företag. Styrelsens sammansättning i avseende till kön utgör primärdatan och erhålls från respektive företags årsredovisningar för året 2015. Sekundärdatan består av företagens CSR-prestation och -diversifiering för året 2016 och inhämtas från CSRHubs databas. Vidare genomförs en multipel regressionsanalys för att undersöka samband mellan variablerna kön och CSR i samband med olika kontrollvariabler. Resultat: Regressionsresultatet visar inga signifikanta bevis för att CSR-prestationen/ -diversifieringen och antalet och/eller andelen kvinnor i styrelsen har något samband. Vidare visar resultatet att storleken på styrelsen har betydelse för CSR-prestationen men inte för dess diversifiering och att det råder skillnader mellan branscherna. Resultatet visar att svenska large cap företag har en högre CSR-poäng än genomsnittet på CSRHub. Kvinnor utgör 33% av styrelseledamöterna. Alla styrelser har minst en kvinnlig ledamot och består i snitt av tre kvinnor. 43 av de observerade företagen har tre eller fler kvinnor i sina styrelser. Slutsats: Det är svårt att bevisa ett kausalt samband mellan antalet och/eller andelen kvinnor i styrelsen och företagets CSR-prestation och diversifiering. Styrelsens storlek verkar vara mer avgörande (för CSR-prestationen). Det antas att andra faktorer än de som använts i studien kan ha större påverkan än antalet och andelen kvinnor. Metoden som använts för mätning av CSR-diversifieringen är ej fullständig och behöver utvecklas ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)