Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. Jag analyserar de rättigheter som rör minoritetsspråk och urspråk i FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter (ONU 2007), ILO:s konvention om ursprungsbefolkningars rättigheter (OIT 1989), samt analyserar hur den chilenska lagstiftningen (1980, 1993, 2009) förhåller sig till dessa. Jag problematiserar begreppen revitalisering (revitalización), särskilt i förhållande till att stärka kulturen (Fishman 1991, Tsunoda 2006) och retraditionalisering (retradicionalización) (García Barrera 2009, 2012) för att analysera den rörelse som finns för att stärka mapuzunguns status och vitalitet. Studien hör till den antropologiska lingvistiken, och vi har använt två olika metoder för att samla in information. Jag har genomfört 10 intervjuer med personer som arbetar med utlärningen av mapuzungun, både inom skolan och akademins värld (formella initiativ) och inom organisationer och föreningar som arbetar ideellt (informella initiativ). Jag har även använt oss utav deltagande observation i två initiativ som lär ut mapuzungun. Målet har varit att lyfta fram mapuchefolkets röster och deras egna perspektiv. Att revitalisera ett hotat språk är ett enormt projekt, men i mapuzunguns fall görs det ett stort arbete från flera framstående organisationer och föreningar. Däremot kan vi se, i enighet med deltagarna i studien, att den chilenska staten inte gör tillräckligt för att stärka språkets position eller att skapa förutsättningar för dess utveckling. Framtiden för mapuchespråket ser ändå ljus ut då initiativen växer i storlek och utvecklar nya metoder. Dels för att lära ut språket t.ex. genom internat, men även då dess användning sprider sig från de traditionella till moderna kontexter, så som internet. Vi ser även att revitaliseringen av språket är starkt kopplat till en återfinnande av de traditionella kulturuttrycken, vilket bekräftar att språk och kultur har ett intimt samarbete i processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)