Barn och byråkratins gränser : En studie om socialarbetares erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien var att få en inblick i och förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med sex semistrukturerade intervjuer av socialarbetare från olika delar av Sverige. Empirin analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Vidare har vi använt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och Honneths teori om erkännande för att analysera och få en djupare förståelse för empirin. Resultatet visade att socialarbetare upplever flera utmaningar i arbetet med barn som lever i en hederskontext. De upplever att det saknas verkningsfulla arbetsmetoder gällande familjearbete och att föräldrarätten fortfarande väger tungt inom socialt arbete. Detta kan få negativa konsekvenser för barn som kan tvingas till umgänge med våldsutövande föräldrar. Studien visade även att det finns kunskapsluckor i ämnet HRV, både inom socialt arbete samt inom förskola och skola - verksamheter som lyfts fram som viktiga för att upptäcka förekomsten av HRV. Samverkan anses vara en framgångsfaktor i arbetet mot HRV och något som kan försvåra samverkan är kunskapsluckor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)