Barns inflytande : På vilket sätt ges barn inflytande i förskolans verksamhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Förskolan har ett stort och viktigt uppdrag i att ge alla barn möjlighet och förutsättningar till grunden i ett livslångt lärande. Förskolan ska inbjuda till en spännande och lärorik miljö där barnen lockas och uppmuntras till att utforska och lära sig nya saker samt ta ansvar för och påverka sitt eget lärande. För att kunna uppfylla dessa kriterier gäller det att först och främst förstå vad demokratibegreppen inflytande och delaktighet innebär. Syftet i vårt examensarbete är att klargöra när och hur förskollärarna anser att de ger barn inflytande samt vad som kan påverka detta. Vi valde att använda oss av kvalitativ metod, intervju. Vi anser att den metoden passar bäst för vår studie. Genom intervju med öppna frågor och chans till följdfrågor får vi ett brett material med förhoppning om svar på våra frågor i vårt syfte. Resultatet av våra intervjuer visar att pedagogernas förhållningssätt är den viktigaste faktorn för möjligheter till barns inflytande. Förskollärarna menar att engagerade och närvarande pedagoger är en förutsättning för att kunna uppmärksamma barns kroppsspråk och tolka deras uttryck. De redogör för vikten av gemensam reflektion samt observation av barngruppen för att komma vidare i arbetet i verksamheten. Respondenterna beskriver att det inom förskolan finns många olika moment som barnen kan vara med och påverka och på så vis gynna deras möjligheter till inflytande som exempelvis projekt och samling. Det framkommer också i studien att det finns många andra faktorer som påverkar möjligheter för inflytande som exempelvis miljö och organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)