Fotsår hos patienter med diabetes : Sjuksköterskors preventionsstrategier för att reducera utvecklingen av fotsår hos patienter med diabetes-En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetiska fotsår, ”Diabetes foot ulcer” (DFU) är ett globalt hot mot personer med diabetes på grund av de komplikationer som kan uppkomma som en efterföljd av diabetes. Neuropati är en vanlig följdsjukdom till diabetes vilket medför risken för DFU. Neuropati orsakar nedsatt känsel i underben och fötter vilket kan medföra att patienten inte känner föremål i skorna som skaver och trycker mot fötterna som kan orsaka DFU. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors preventionsstrategier för att reducera utvecklingen av fotsår hos patienter med diabetes. Metod: Denna studie genomfördes som en beskrivande litteraturstudie baserat på 12 vetenskapliga artiklar som bestod av fyra kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap genom sårvårdsutbildning efter kandidatexamen. Det framkommer att sjuksköterskornas kunskaper har en stor roll i behandlingen av DFU varav patienternas egenvårdsförmåga lyfts fram för att tillsammans finna de rätta strategierna för varje patient i sin DFU behandling. Slutsats: Fördjupad kunskap inom preventionsstrategier att reducera utvecklingen av DFU hos patienter med diabetes skulle kunna komma både patienter, sjuksköterskor och svensk hälso- och sjukvård till nytta. Kunskapen om preventionsstrategier hos sjuksköterskor i arbetet av DFU varierade inom hälso-ochsjukvårdsverksamheter världen över. Det finns flera strategier att arbeta vidare med som sjuksköterska i förebyggandet av DFU. Två viktiga aspekter inom preventionsstrategier är ökad utbildning för grundutbildade sjuksköterskor inom sårvård av DFU.Patientutbildning inom egenvård i förebyggande av komplikationer av DFU är en viktigstrategi i sjuksköterskans yrkesroll för att kunna bidra med goda förutsättningar och hälsofrämjande vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)