Visuell produktionsstyrning : Tillämpning av NCC Projektplanering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. Denna rapport behandlar produktionsstyrningen utifrån ett Lean Construction-perspektiv med fokus på de visuella hjälpmedel som underlättar styrningen av produktionen, samt utvärderar NCC:s egna verktyg, NCC Projektplanering och jämför detta med vedertagen teori inom främst Lean Construction och Last Planner System. Rapporten presenterar resultat från intervjuer, studiebesök, enkäter och aktionsforskning genomförd inom ett verkligt projekt.  Vad rapporten ämnar besvara är hur NCC skall arbeta med Lean och visuella hjälpmedel för att förbättra produktionsstyrningen, samt undersöka vad som talar för och emot användandet av NCC Projektplanering och hur man kan implementera systemet i produktionen. De analyser som genomförts visar att det finns skillnader på den traditionella produktionsstyrningen och produktionsstyrning enligt Lean Construction och LPS. Skillnaden består i att man i det senare arbetar mer proaktivt än reaktivt genom att på ett systematiskt sätt gå igenom de vanligaste orsakerna till störningar för att undvika att de uppstår. För att lyckas med Lean måste NCC verka för att nå ut med systemen för projektplanering till organisationen genom exempelvis utbildningar. Dessa skall utöver vad man skal göra och hur man skall gå tillväga, även tala om varför man skall arbeta på ett visst sätt. Man bör även sätta upp mål i alla nivåer för att främja en förändring av arbetssättet där man tydligt visar hur man vill att organisationen arbetar. Det finns många möjligheter för ett jämnare produktionsflöde med mindre variationer och färre störningar enligt NCC Projektplanering. Vad som däremot hindrar förändringen är att brist på engagerat stöd från organisationen och en låg generell kunskap om varför man bör förändra sitt arbetssätt. Det projektorganisationen skall göra för att implementera Lean och visuell planering är att tidigt förbereda projektorganisationen och anpassa planeringen enligt LPS, samt visualisera planeringen och följa den mötesstruktur som LPS erbjuder. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)