En näring i kris? : -en studie om besöksnäringens motståndskraft mot pågående Corona-pandemi

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att skönja vilken motståndskraft aktörer inom besöksnäringen i Karlstad, har mot pågående Corona-pandemi. De deltagande aktörerna arbetar inom sektorerna hotell-restaurang, event, transport samt offentlig sektor. Dessa sektorer har valts ut för att påvisa från olika delar av besöksnäringen, hur motståndskraften hos aktörerna möjligen skiljer sig åt och för att få olika perspektiv på studien. Studien har tittat på vilka olika lösningar som arbetats fram av aktörerna, samt vad statens och kommunens roll har varit under pandemin. Det utgås också från ett fokus på kriser och krisplanering, samt vad forskningen säger om pandemiers involvering i krisplanering. Vad händer när en pandemi slår till och restriktioner från staten begränsar människors möjlighet att resa och befinna sig i folksamlingar. På så vis har staten en betydande roll i vår studie, då restriktioner och krispaket bidragit till att förändra besöksnäringen. Hur aktörerna har tagit del av dessa krispaket utfärdat av staten är också av betydande för studien, då det påvisar en länk mellan den offentliga och privata sektorn, varpå alla roller behövs för att skapa en enhetlig besöksnäring som klarar sig genom kriser. Människors mobilitet är i allra högsta grad kopplat till det turistiska systemet, vad händer då när en länk av detta bryts och begränsning av resandet görs. Har det skapats lösningar för att anpassa företagen mot rådande omständigheter, när resandet har begränsats. En fråga av betydelse är om det går att skönja några samarbeten inom besöksnäringen och hur aktörerna ser på framtiden. Studien utgår från aktuell forskning, som stärker aktörernas argument hur rådande omständigheter i pandemin upplevs. För att för att få en realistisk bild över motståndskraften, mot pandemin, har en kvalitativ metod i form av djupgående intervjuer med olika aktörer inom besöksnäringen gjorts. Aktuell statistik har analyserats, gällande arbetsmarknadsläget, som stärker studiens resultat. Där har statistik gällande korttids-permitteringar och varsel på nationell och regional nivå analyserats, för att få en lägesbild av hur situationen ser ut på arbetsmarknaden inom besöksnäringen. Studiens syfte är således att kunna utläsa vilken motståndskraft besöksnäringen hade mot Corona-pandemin, genom att koppla ihop forskningen med intervjumaterialet och statistiken, för att på så vis kunna utläsa ett resultat.  På vilket sätt en pandemi påverkat besöksnäringen blev av allra högsta betydande för studien och det som studien utgår från, genom att se på olika aktörers motståndskraft inom besöksnäringen i Karlstad. Detta då motståndskraften hänger ihop med turismsystemet och alla delar är betydande för att skapa en fungerande besöksnäring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)