Fotografi som medium för att uttrycka identitet : En jämförande analys mellan Cindy Shermans och Francesca Woodmans sätt att arbeta med identitet i relation till ett didaktiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att jämföra Cindy Shermans och Francesca Woodmans sätt att arbeta med temat identitet och sätta detta i relation till ett didaktiskt perspektiv. Utifrån frågeställningarna: Vad finns det för likheter och skillnader mellan Cindy Shermans och Francesca Woodmans sätt att arbeta med identitet genom fotografi? och Hur kan man utifrån dessa fotografer arbeta med identitet i bildundervisningen? kommer en komparativ analys göras på fyra bilder. Två av Cindy Sherman och två av Francesca Woodman. Resultatet påvisar att Francesca Woodman arbetar med identitet utifrån ett modernistiskt synsätt där inre psykologiska processer och tillstånd uttrycks i fotografiska bilder. Cindy Sherman däremot arbetar med iscensättning av sociala roller och kulturella representationer utifrån ett postmodernistiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)